Ideario y Línea pedagógica

Desitgem fomentar actituds positives cap a l’aprenentatge estimulant la curiositat, l’interès per explorar i descobrir.

Una educació integradora de la personalitat

L’educació socioemocional és tan important com la intel·lectual o la física. Totes formen part de la persona i per això també són part dels nostres objectius educatius.

Promovem el descobriment de valors i la formació d'actituds que els afavoreixen

La reflexió cap a l’empatia és la millor eina perquè els nens i nenes puguin exercir actituds positives. Els valors no s’han de imposar, han de ser el resultat d’una reflexió sobre les seves conseqüències.

Young children enjoying in the playroom

Eduquem en llibertat i per la llibertat

La formació de persones lliures és un dels objectius essencials de tota educació i un compromís que assumim. Per tant, els mestres i les mestres han d’actuar com a persones lliures i respectuoses amb la llibertat dels altres, de manera que el seu comportament sigui un estímul. Els nens i les nenes han d’aprendre a pensar per si mateixos i actuar per conviccions pròpies, creant un clima de diàleg que afavoreixi la convivència i l’expressió lliure, sense prejudicis ni recels.

Eduquem en solidaritat, justícia i pau

Ens comprometem a col·laborar positivament en l’educació per a la justícia i la solidaritat, esforçant-nos per aconseguir una política educativa que garanteixi una igualtat real d’oportunitats d’accés a l’educació. Facilitem la integració d’aquells alumnes que necessiten una educació especial o que tenen menys possibilitats i els sensibilitzem per compartir amb els més necessitats, començant per l’entorn més immediat.

L’Escola Infantil és el primer espai de socialització de l’infant. Compartir i respectar els altres implica conflictes que s’han de reconduir. És necessària una adequada orientació en les normes de convivència, creant pautes de comportament que afavoreixin la pau.

Young children enjoying in the playroom
Young children enjoying in the playroom

La relació família-escola enriqueix l'educació

La familia no debe estar al margen de la educación de sus hijos. Por este motivo, la escuela crea espacios de participación y comunicación con el fin de trabajar conjuntamente.

Afavorir el desenvolupament artístic i el moviment

Part de el desenvolupament intel·lectual, físic i emocional, passa per afavorir l’expressió de la imaginació de l’infant. Creiem que l’expressió artística afavoreix totes les àrees de desenvolupament i per això forma part integral de el projecte educatiu de l’escola infantil.

Young children enjoying in the playroom
Young children enjoying in the playroom

Noves tecnologies i educació

L’avanç tecnològic ha d’estar present en la formació encaminada a el futur. Per això, les noves tecnologies formen part de les nostres eines d’aprenentatge.

Eduquem en valors

L’Escola Infantil El Petit Lumen, és una entitat d’inspiració cristiana. Això es reflecteix en els valors que assumim i eduquem.

Young children enjoying in the playroom
child little boy playing with wooden cubes toys in nursery at home or daycare center

Les nostres llengües vehiculars són el català i el castellà

Els nens i nenes tenen l’oportunitat d’aprendre aquests dos idiomes oficials, alternant materials i activitats que promoguin aquest objectiu.